Любомир Любенов

Любомир Любенов

Учител по математика. Роден е на 6 март 1960 г.

Завършил Пловдивския университет през 1981 г.

Работил като учител по математика в средни и висши училища (Висше военно училище – Велико Търново; Тракийски университет – Стара Загора), както и в държавната администрация на България през периода 2002 – 2012 г.

Създател на международния турнир по математика „Дружба“ („Mathematics Competitions” -"Drouzhba" Mathematical Contest, pp. 10-14, Vol 3, No 2, 1990; сп. Квант, 1991 г. ), в рамките на който се провежда първото в света състезание по математическа лингвистика (1988 г. - Стара Загора).

Бил е член на комитета по организирането на Световния турнир на градовете (Iinternational mathematics tournament of towns)

Има три публикувани статии в списанието „Mathematics Competitions” на World Federation of National Mathematics Competitions. (WFNMC) през 1990 г., 1998 г. и 2001 г. (Ingenious Solutions to Competition Problems, pp. 75-85, Vol 14, No 1, 2001; Mathematics Competitions under the Aegis of a Newspaper, pp. 20-35, Vol 11, No 1, 1998; "Drouzhba" Mathematical Contest, pp. 10-14, Vol 3, No 2, 1990).

Издател е на в. Математическа поща (1991-2004 г.).

Автор е на задачи и статии по математика на издания от Канада, Сингапур, Германия, Полша, Румъния, Русия, Австралия.

 

 

Lyubomir Lyubenov
Mathematics teacher.

Born on 6th March 1960. Graduated from Plovdiv University in 1981.
Worked as a mathematics teacher in secondary and higher education, and also in the state administration of Bulgaria from 2002 until 2012.
Founder of the international mathematics tournament "Drouzhba" („ Mathematics Competitions ” - "Drouzhba" Mathematical Contest , pp. 10-14, Vol 3, No 2, 199 0; Kvant, 1991 г.), during which was held the first mathematical linguistics competition in the world, in 1988. (Stara Zagora)
Member of the "International mathematics tournament of towns" organisers committee.
Author of three articles, published in the magazine "Mathematics Competitions" of the World Federation of National Mathematics Competitions . (WFNMC) in 1990, 1998 и 2001 ( Ingenious Solutions to Competition Problems , pp. 75-85, Vol 14, No 1, 2001; Mathematics Competitions under the Aegis of a Newspaper , pp. 20-35, Vol 11, No 1, 1998; "Drouzhba" Mathematical Contest , pp. 10-14, Vol 3, No 2, 199 0 ).
Publisher of the "Mathematics post" newspaper. (1991-2004)
Author of mathematical problems and articles, published in issues in Canada, Singapore, Germany, Poland, Romania, Russia and Australia.

List of articles by Lyubomir Lyubenov
Mathematics Competitions (Australia)
This Journal is published by AMT Publishing (with significant assistance from the UK Mathematics Trust) on behalf of theWorld Federation of National Mathematics Competitions.
2001 Vol 14 № 1
Lyubomir Lyubenov, Ingenious Solutions to Competition Problems, pp. 75-85
1998 Vol 11 № 1
Lyubomir Lyubenov, Mathematics Competitions under the Aegis of a Newspaper, pp. 20-35.
1990 Vol 3 № 2
LT Lyubenov, "Drouzhba" Mathematical Contest, pp. 10-14.

Die WURZEL (Germany)

Zeitschrift für Mathematik
Heft 12/1992: Eine Sammlung von quadratischen Trinomen – seite 292- 295
Heft 1/1994: Die Methode der trennenden Konstanten – seite 10 – 15
Heft 6/1994: Lösen von Aufgaben durch Bildung vollständiger Quadrate- seite 114
Heft 6/2001: Die 180-jährige Ungleichung – seite 135
Heft 2/2013: Gedanken zu einer Aufgabe des bulgarischen Känguru-Wettbewerbs – seite 43- 46
Heft 6/2013: Quadratische Ungleichungen – seite 120-123

Die Alpha (Germany)
Zeitschrift für Mathematik
Heft 2/1991: Wie uns die Einerziffer helfen kann- seite 38
Heft 5/1994: Nicht immer zum Computer grefen!- seite 14

Mathematics and Informatics quarterly ( Singapore);
Warm Ups – Richard Palmaccio & L. Lyubenov, vol. 11, 1/2001
A Triangle Inequality – Jim Boid & L. Lyubenov, vol. 11, 3/2001

 

сп. Математика и информатика (Bulgaria)

L. Lyubenov, R. Mavrova - Solving Some Problems by Completing the Square, 6, 1993

L. Lyubenov - 4 th International Mathematics Tournament “Drujba 90”, 3, 1991

Л. Любенов, Пети международен конкурс по математика „Дружба 91“, бр. 5, 1991

Л. Любенов, Четвърти международен турнир по математика „Дружба 91“, бр. 5, 1991

Л. Любенов, Ефективно приложение на една формула, бр. 4, 1988

L. Lyubenov - The Tried International Mathematics Tournament “Drujba 89”, 4, 1990

 

сп. Математика (Bulgaria)
1981
Методът на координатите, брой 7, 1981 г.
1986
Обобщение на една конкурсна задача, брой 1, 1986 г.
1987
Как може да ни помогне цифрата на единиците, брой 4 и брой 5, 1987 г.
1989
Корен под корена, брой 2, 1989 г.
1992
Няколко характеристични свойства на равностранния триъгълник, брой 3, 1992 г., стр. 8
2001
Неравенство на ... 180 години, брой 5, 2001 г., съавт. Ив. Славов
2002
Геометрия в тригонометрични пресмятания, брой 2, 2002 г., съавт. Иван Славов;
Деление на дроби – контрол и самоконтрол, брой 1, 2002 г.
Проценти, Многостени – контрол и самоконтрол, брой 2, 2002 г.
Умножение с многоцифрено число, Контрол и самоконтрол, брой 4, 2002 г.
2004
За делението на числа, завършващи на 9, брой 1, 2004 г.;
Няколко задачи за ... хармоничния ред, брой 3, 2004 г.
Цялата част на числото, брой 5, 2004 г.
2011
Размишления върху две задачи, брой 3, 2011 г.
2012
Една задача за пресмятане на сбор ... и още няколко такива, брой 6, 2012 г.

Математика и математическо образование (Bulgaria)
издание на Българската академия на науките
1987
Някои необходими и достатъчни условия за попуправилен тетраедър, София, БАН, 1987 г.
1988
Точката на Монж за полуправилни и правилни тетраедри, София, БАН, 1988 г., с. 562-565
1989
Някой неравенства в ортоцентричния тетраедър, С., БАН, 1989 г., с. 678-681
1990
Конкурсните задачи и един подход за повишаване на творческата активност на учениците, София, БАН , 1990 г., с. 499-503