Осмото издание на турнира Математика без граници

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ НА МАТЕМАТИКАТА,

В средата на октомври 2020 г. стартира 8-то издание на турнира Математика без граници.

Провеждането на осмото издание трябва да е в  съответствие с Насоките за работа в системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на Covid – 19, публикувани на страницата на Министерство на образованието и науката (https://www.mon.bg/bg/news/3976)

Календарът е следния:

Заявки от училища: до 17 октомври 2020 г.  

Заявки: до 17 октомври 2020 г.  на електронен адрес 

Есенен кръг – от 19 до 31 октомври.в съответствие за работа в условията на Covid – 19

31 октомври 2020 г. провеждане на есенния кръг за всички класове и всички училища, ако изберат  онлайн - провеждане.

Зимен кръг - от 25 януари до 7 февруари 2021 г.

Пролетен кръг – от 22 - 31 март 2021 г.

Състезание за допълнителни квоти – 24 или 25 април 2021 г., гр. Стара Загора

Финал – от 1 юли до 5 юли 2021 г.

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И … ОТГОВОРИ

Кой може да участва в турнира Математика без граници?

Всеки ученик от 1. до 12. клас, ако училището, в което учи, организира турнира.

Всеки, който иска да участва, се запознава с регламента и с програмата на турнира, определяща математическото съдържание на тестовете.То не винаги е в съответствие с учебното съдържание за съответния клас в различните страни участнички.

Родителите на участниците подават декларация за съгласие за обработка на личните данни и за публикуване на имената на детето им заедно с получената от него награда.

Какво трябва да направи желаещият да участва в турнира?

Учениците/родителите им се обръщат към ръководството на училището, за да бъде организирано участието им. Училището преценя възможността за участие.

Всички въпроси свързани с турнира- организация, провеждане, задачи, награди и др., се отправят към училищните ръководства и/или училищните координатори.Писма, изпратени от родители или участници до организаторите на турнира не се разглеждат.

Как училището организира участието на желаещите ученици?

Училище, в което има повече от 10 желаещи ученици, може да изпрати заявка за включване в турнира. Преди изпращане на училищната заявка трябва да се преценят възможностите за провеждането му в съответствие с регламента, от кръга, в който се включват,до финала включително.

Училищните организатори трябва да са приели да изпълнят следното обещание: „Обещаваме да организираме и проведем едно честно състезание при стриктно спазване на регламента на турнира. Обещаваме да осигурим спокойна атмосфера и условия за самостоятелна работа на всички участници в турнира, както и да бъдем прецизни и безпристрастни при оценяването на състезателните работи.“

Комуникацията между училищните партньори и организаторите се осъществява по електронна поща, като се използва само един електронен адрес.

Как се провеждат дистанционните кръгове на турнира?

Турнирът се провежда в 3 дистанционни кръга(есенен, зимен и пролетен)в училищата  партньори. Участието може да започне от всеки от кръговете. Всеки участник може да участва във всеки дистанционен кръг независимо от резултата в предходния. Класирането за всеки кръг е отделно.

За всеки клас във всеки кръг на турнира участниците отговорят на 20 въпроса със свободен отговор, от темите в програмата, която е неделима част от регламента на турнира. Времето за работа е 60 минути.

Как се провежда всеки дистанционен кръг на турнира?

Участниците се състезават в училището, в което се обучават. По време на състезанието участникът получава тест и лист за отговори. Отговорите се записват в листа за отговори, а не върху теста с въпроси. Може да работят и върху теста с въпроси, но листът за отговори е официалният документ, който се оценява. Чертежите в теста са само за илюстрация. Те не са начертани в мащаб и не са предназначени за директно измерване на дължини и ъгли.

След приключването на състезанието участниците предават на квестора и листа за отговори, и теста. Тестовете могат да бъдат получени при поискване от училищния организатор след обявяване на резултатите от кръга.

Как се отчитат резултатите от всеки кръг?

Резултатът на всеки участник е сбор от точките, получени за отговор на всеки от въпросите за кръга. Всеки верен отговор на задачите се оценява с 2 точки,частично верен отговор – с 1 точка (ако отговорът е един, а освен него е посочен и друг; ако отговорите са повече, а са посочени по-малко), грешен или непосочен отговор – 0 точки.

Като резултат от участието си всеки участник получава цяло число точки от 0 до 40.

В листа за отговори квесторът записва и изразходваното време – цяло число от 0 до 60.

Как се извършва класирането в дистанционните кръгове?

Класирането се извършва за всеки кръг поотделно.

За всеки клас всички участници от всички училища се подреждат по точки от най-големия сбор към най-малкия.

Първите 5% от участниците в подреждането във всеки клас с най-голям сбор точки получават сертификат и златен медал, следващите 10% - сертификат и сребърен медал, следващите 15% - сертификат и бронзов медал.

При класирането на учениците с равен сбор от точки се взема предвид и времето – по-напред в класирането е този участник, който е изразходвал по-малко време за отговор на въпросите.

Всички участници, които не са наградени с медал, получават сертификат за участие.

Наградите се изпращат до училището партньор, което организира получаването им от участниците.

Кой има право на участие във финала?

Всяко училище получава квота за участие във финала, която е3% от средноаритметичния брой на участниците в трите кръга на турнира за съответната година.

Право на участие извън квотата на училището имат златните медалисти от индивидуалния финал през предходната година, ако са участвали поне в  трите дистанционни кръга на турнира през годината.

 

Как се организира и провежда отборното състезание на финала?

Във финала, освен индивидуалното състезание, се провежда и отборно състезание.

То се провежда за всеки клас с времетраене 40 минути.

Отборите са съставени от точно 3 ученици.

Те решават заедно 5 задачи, отговорите на всяка от които са скрити под символи и се използват при решаването на следващата задача. Отборът попълва общ лист за отговори.

Отборите се определят от училищата партньори,в които са се провеждали дистанционните кръгове.

Училището има право да сформира един отбор от клас, ако средноаритметичният брой участници от този клас в трите кръга е най-малко 20 (от 1. до 5. клас) и най-малко 10 (от 6. до 9-12 клас).

За всеки верен отговор се присъждат съответно 5, 4, 3, 2 и 1 точка. Резултатът е сбор от получените точки – число от 0 до 15.

Класирането се извършва по сбора от получените точки. Участниците от отбора/ите с най-голям сбор от точки получават златен медал, следващият/те по сбор – сребърен,  и отборът/ите с трети сбор – бронзов.

При класирането на отборите с равен сбор от точки се взема предвид и времето – по-напред в класирането е този отбор, който е изразходвал по-малко време за решаване на задачите.

Какви са наградите за ученици и учители във финала?

Медали: За всеки клас участниците/отборите във финала се подреждат по точки от най-големия към най-малкия сбор от точки. Първите 5% (от общия брой на участниците/отборите за всеки клас) в класирането получават златен медал, следващите 15% - сребърен,следващите 20% - бронзов медал.

Купи: Класирането за купите „Математика без граници” се определя на базата на  сбора от двата най-добри резултата от трите предварителни кръга и утроения резултат от финалното състезание. В класирането участват до 3-ма представители на всяка страна, получили медали във финала. При равен сбор от точки по-напред в класирането е този участник с по-добър резултат от финала. При ново равенство наградата получават всички участници с този сбор.

„Математическа звезда на Турнира”: участник от всяка държава, с най-голям сбор от точки от класирането за купите на турнира.

„Легенда на турнира”: Участниците, получили три купи в три предишни издания на турнира, при участие в следващ финал.

Наградите на кмета на община Несебър: По предложение на журито, кметът на община Несебър, патрон на турнира, връчва наградите на най-успешно представилия се участник във финала и награда за партньорство на представител на училище/държава.

Награди за учители: Плакет за учители с най-голям принос за популяризирането на турнира.

Как се получават наградите?

Наградите от дистанционните кръгове (есен, зима и пролет) се получават чрез училищата партньори. Те се изпращат до 1 месец след приключването на съответния кръг.

Наградите от финала се получават по един от двата начина: от наградените - по време на церемониите по награждаване или от упълномощено лице - след церемониите.

Наградите от финала (медали и купи) НЕ се изпращат по пощата или чрез куриер.

Сертификатите за медали и купи се изпращат по пощата до училищата партньори.

Как се финансира участието?

Участието в предварителните кръгове и във финалния кръг е за сметка на самите участници, училището или дарители.

Какви са дейностите, свързани с обработката на лични данни?

Участниците записват имената си с латински букви. Обработката на имената се осъществява от подадените от училището данни,записани с латински букви: имена, училище, населено място и държава. При открито несъответствие в имената следва да се уведоми училищния организатор, за да се извърши навременна корекция.

Родителите на участниците подават декларация за съгласие за обработка на личните данни и за публикуване на имената на детето им заедно с получената от него награда. Училищните координатори съхраняват декларациите и не предоставят за обработка данни на участници без налична декларация.

Кога, кой и как извършва промени в обявените условия?

Организаторите запазват правото си да извършват промени в регламента, за което в 2- седмичен срок уведомяват училищата партньори.

При подозрения за неспазване на обещанието за честно състезание от училище партньор организаторите едностранно прекратяват участието до приключване на финала на съответното издание.

Какво гласи обещанието за честно състезание?

Обещанието за честно състезание е прието на заключителното заседание на международния форум „Математика без граници - мотиви, реализация, амбиция”, 27-30 август 2014 г.,Слънчев бряг.

Самостоятелната и честна работа е главното изискване на организаторите към участниците в турнира. Затова всеки от тях обещава:

„Като участник в турнира „Математика без граници”, обещавам

  • Да спазвам всички правила на турнира;
  • Да спазвам духа на честното състезание, като работя самостоятелно;
  • Да покажа най-доброто от себе си и да се стремя към все по-добри изяви;
  • Да се стремя да получа нови знания и умения преди, по време и след всяко състезание.

Състезавам се, за да спомогна за утвърждаване на олимпийския дух в състезанията по математика, като защитя

  • Своята чест;
  • Честта на училището, което представлявам;
  • Честта на страната, чийто гражданин съм.”

Кои са основните документи, по които се организира турнира?

Регламент на турнира

Програма на турнира

Заявка

Протокол с резултати

Кои са официалните езици на турнира?

Задачите на турнира се предоставят на един от официалните езици: български, английски или руски език.

Какви са наградите за учителите?

След приключването на всяко издание на турнира се издават сертификати за партньорство. Приема се, че броят на сертификатите за партньорство са не повече от 3% от средноаритметичния брой на участващите във всички кръгове ученици. Текстът в сертификатите НЕ съдържа имена на участници и спечелените от тях награди.

На финала на турнира се връчва наградата на кмета на община Несебър, както и награди на организаторите за един учител от всяка страна участничка.

Издават ли се други документи, освен сертификатите за участие и съответната награда?

Организаторите на турнира издават единствено сертификати за участие, за съответния медал, за купа във финала, за звезда на турнира, сертификат за партньорство.

Не се издават служебни бележки, с които да се удостовери наградата в турнира – за тази цел е издаден сертификат.